ޚަބަރު

ގއ. އަތޮޅުގައި ހެލެތް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ، އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން  ޖޫން 27 އަދި 28 ގައި ގއ . ވިލިނގިލީގައި ހެލްތް ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި . މި ކޭޕްގައި  ބަލި މީހުނަށް ފަރުވާ ދެއްވާފައި ވަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސްޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން . މި ކޭމްޕަށް ގއ. އަތޮޅުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފަވޭ . މިކޭމްޕްގައި ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ގިނަބަޔަކު ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ .