ޖަމިއްޔާތައް

# ޖަމްއިއްޔާގެ ނަން ޖަމްއިއްޔާ ހިންގާ ރަށް
1 ސޮސައިޓީ ފޮރ ކޮލަމާފުށި ޔޫތު ކޮލަމާފުށި
2 ކޮލަމާ ޖަމްއިއްޔާ ކޮލާމާފުށި
3 ވިލިނގިލި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ވިލިނގިލި
4 ސޮސައިޓީ ފޮ މަކައްލާޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ވިލިނގިލި
5 ނޭޝަނަލް ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ ވިލިނގިލި
6 ކެޕިޓަލް ސިޓީ ވިލިނގިލި
7 އައިލެންޑް ޑޮވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ ވިލިނގިލި
8 ޖަންގަލް ސްޕޯޓްސް ވިލިނގިލި
9 ވިލިނގިލީ ޗްލްޑްރެން އެންޑް ޔޫތު ޑޮވެލޮޕްމެންޓް ވިލިނގިލި
10 ވިލިނގިލި ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ވިލިނގިލި
11 މީޑިއާ ޖަމްއިއްޔާ މާމެންދޫ
12 އެސްއެމްއެސް ކްލަބް މާމެންދޫ
13 ނިލަންދޫ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސަިޓީ ނިލަންދޫ
14 ނިލަންދޫ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ ނިލަންދޫ
15 ނޫކަށި ޖަމްއިއްޔާ ނިލަންދޫ
16 ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދާންދޫ
17 އޯޑްސް ޖަމްއިއްޔާ ދާންދޫ
18 މެކްސް ކްލަބް ދާންދޫ
19 އިސްލާމިކް ސޮސައިޓީ ދާންދޫ
20 ދަ ވައްކޯސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެއްވަދޫ
21 ދަ އޮކާއޯ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެއްވަދޫ
22 ހަމަތި ކްލަބް ދެއްވަދޫ
23 ދިވެހި ޓޫރިޒަމް ދެއްވަދޫ
24 ދެއްވަދޫ ޒުވާނުންގެ ގުޅުން ދެއްވަދޫ
25 ކޮންސްޓިޓީއު ޝަން ޓުއާސް ދެއްވަދޫ
26 އެސޯސިއޭޝަންފޮ ދެއްވަދޫ ޕާފެކްޓްސްޕޯޓްސް އެންޑްއެންވަޔަރަންމަންޓް ދެއްވަދޫ
27 އެސޯސިއޭޝާން ފޮރ ދެއްވަދޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ދެއްވަދޫ
28 ހަވިއްތަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެއްވަދޫ
29 ކިއްސަރު ޖަމްއިއްޔާ ކޮނޑޭ
30 ކަނދު ޖަމްއިއްޔާ ކޮނޑޭ
31 ކްލަބް ޕިންކް ސްޓްރީޓްސް ކޮނޑޭ
32 ގެމަނަފުށި ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން ގެމަނަފުށި
33 އައިޑިއާ ގެމަނަފުށި
34 ސޮސިއިޓީފޮރ ފިއުޗަރ ގެމަނަފުށި
35 ހެންޑްސަން ޔުނައިޓެޑް ގެމަނަފުށި
36 ދަންމަރު ގެމަނަފުށި
37 ގެމަނަފުށި މަސްވެރިންގެ ރޫޙް ގެމަނަފުށި
38 ގައިޑްސް ގެމަނަފުށި
39 ހުވަދޫ އަންހެނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ގެމަނަފުށި
40 ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް 32 ގެމަނަފުށި
41 ގެމަނަފުށި ސްޕޯޓްސް ގެމަނަފުށި
42 ގޯލްޑް ގެމަނަފުށި
43 ގެމަނަފުށި މަސްވެރިން ގެމަނަފުށި
44 އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ޔޫޓު އެމްޕަވަރމެންޓް އޮފް ގެމަނަފުށި ގެމަނަފުށި
45 ސޮސައިޓީ ފރ ކަނޑުހުޅުދޫ ޔޫތު ކަނޑުހުޅުދޫ
46 ކަނޑުހުޅުދޫ ޔޫތު އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން ކަނޑުހުޅުދޫ
47 ކަނޑުހުޅުދޫ އެންލައިޓަނިން ޔޫތު އެސޯސިއޭޝަން ކަނޑުހުޅުދޫ