އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރެއްވި ފަރާތްތައް

އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ކަލޭފާނު
( ވިލިނގިލީ ތުއްތު ކަތީބު )
06 މާރޗް 1962 އިން 2 ޖޫން 1964 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދު
އޯކިޑްމާގެ / ގއ. ވިލިނގިލި
09 ޑިސެމްބަރ 1969 އިން 23 މެއި 1972 އަށް ، 12 ޖޫން 1973 އިން 1975 އަށް
1975 އިން 08 މާރޗް 1976 އަށް ، 22 ޖެނުއަރީ 1987 އިން 22 ޖޫން 1993 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު
ބަހާރީގެ/ގއ. މާމެންދޫ
11 ޖޫން 1972 އިން 12 ޖޫން 1973 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ކުޑައިބްރާހިމް މަނިކު ދޮންމަނިކު
މ. ހަރުމަލުގެ/މާލެ
08 އެޕްރީލް 1976 އިން 5 ޖޫން 1976 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމީދު ފަހުމީ
މ. ފިނިވާގެ/މާލެ
14 ޖޫން 1976 އިން 29 ޖޫން 1977 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރަޝީދު
ހ. ބަރަބޯމާގެ/މާލެ
29 މެއި 1977 އިން 20 ޖޫން 1978 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ ޙަސަންފުޅު
މއ. ތިބުރޯޒުގެ/މާލެ
20 ޖޫން 1978 އިން 8 ފެބްރުއަރީ 1979 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އދތ މުޙައްމަދު ފުޅު
ހ. ރީތިގަސްދޮށުގެ/މާލެ
08 ފެބްރުއަރީ 1979 އިން 15 އޮކްޓޯބަރ 1979 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ސަތާވަރީ ޢަލީ ޔޫސުފު ފުޅު
ހ. ފެއަރީޕެލަސް/މާލެ
26 ފެބްރުއަރީ 1980 އިން 1 އޮކްޓޯބަރ 1980 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤު
ހ. ހާޖަރާގެ/މާލެ
01 އޮކްޓޯބަރ 1980 އިން 28 ޖޫން 1982 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މޫސާ
މ. ރެޑްކޯސްޓް/މާލެ
20 ޖެނުއަރީ 1983 އިން 5 އޭޕްރިލް 1984 އަށް ، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 1994 އިން 21 އޮގަސްޓް 1997
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އަޙްމަދު މަނިކު
ހ. ގާޑެނިއާ/މާލެ
14 އޭޕްރިލް 1984 އިން 24 ޖެނުއަރީ 1985 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙަސަން
މ. ބަޝީރީހިޔާ/މާލެ
01 އޭޕްރިލް 1985 އިން 2 އޯގަސްޓް 1986 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޞާލިޙު
މއ. މަނަސް/މާލެ
09 ސެޕްޓެމްބަރ 1993 އިން 31 އޯގަސްޓް 1994 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޒާރު
މިހުރާ/ރ. އިންނަމާދޫ
21 އޯގަސްޓް 1997 އިން 04 ސެޕްޓެމްބަރ 2001 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ފަރްޙަތު ޢަލީ
މއ. ނަސީމީހަނދުވަރު/މާލެ
04 ސެޕްޓެމްބަރ 2001 އިން 14 މާރޗް 2004 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުޙައްމަދު
އޯކިޑްމާގެ/ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
14 މާރޗް 2004 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 2005 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
ޢަންދަލީބުގެ/ގއ. ވިލިނގިލި
10 ނޮވެމްބަރ 2005 އިން 02 ޖުލައި 2007 އަށް
އަތޮޅުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަލީ ސަލީމް
ޗާންދަނީގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ
02 ޖުލައި 2007 އިން 01 ފެބްރުއަރީ 2009 އަށް
އަލްފާޟިލް ތައުފީގް އަބްދުﷲ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވި ކައުންސިލަރ
ލިލީގެ ގއ. ކޮލަމާފުށި
01 ފެބްރުއަރީ 2009 އިން 06 ޖޫން 2011 އަށް