ޚަބަރު

ޚަބަރު

ގއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސޯލާ ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެ

ގއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސްގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަޔަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ސޯލާ ހަރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ބިޑް ކާމިޔާބު

Read More
ޚަބަރު

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ، ސްޓޭޓްހައުސްގެ އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ އޭސީ ތަކާއި ސްޓޭޓްހައުސްގައި ބޭނުންކުރާ އޭސީތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ނިންމާ މިމަސައްކަތަށް އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރުމުން ހުށަހެޅުނު ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން މިމަސައްކަތަށް ހޮވުނު

Read More
ޚަބަރު

ލައިސަންސް ޓެސްޓް ޑްރައިވިން ޓްރެކްގެ ބައުންޑަރީތެރެއިން އޮތް ހުސްބިން ކުއްޔަށްދޫކުރުން

މިކައުންސިލުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހަދާފައިވާ ލައިސަންސް ޓެސްޓޤ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޓްރެކް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ޝަރުޠުކޮށް މަހު ކުއްޔެއް ދައްކާގޮތަށް ޓްރެކްގެ ހުސްބިންކޮޅު ފާސްޓް

Read More
ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ގއ.ވިލިނގިލީގެ އެކި ސެކްޓަރތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ރަށް ސާފު

Read More
ޚަބަރު

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ އަރުވައިފި

މެއި 25 އިން 27 ގެ ނިޔަލަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުނު މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަހާސިންތާ ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވި ގއ.

Read More