ކޮމިޓީތައް

ބިޑް ކޮމިޓީ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން (ޗެއަރމަން)
އަލްފާޟިލް ޖާންޝާހް (ގއ. އަތޮޅޫ ހޮސްޕިޓަލް)
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމްޖަދު (ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް)

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަން (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)

 

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީން (ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
އަލްފާޟިލް ނާސިޙް އިބްރާހީމް (ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް)
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނާޝިދު (ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

 

މަންފާ ސްކީމް ހިންގާ ކޮމިޓީ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަހީން (ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް / ޗެއަރމަން)
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަތުޙީ (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް)
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަހީމް (ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ (އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް)
އަލްފާޟިލް އަލީ އިބްރާހީމް (އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ)