ކައުންސިލް މެންބަރުން

އިބްރާހީމް ޝަހީން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނާޞިޙް އިބްރާހީމް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް
ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ވިޝާލް މުޙައްމަދު
ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަޙްމަދު އަޒީޒް
މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުހައްމަދު އާޞިފް
ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު
ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަޙްމަދު އަބްދުލްޙަކީމް
ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އިބްރާހީމް ނާޝިދު
ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޠޯރިގް އަފީފް
ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން