ދާންދޫ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820026 [email protected]
2 ގއ. ދާންދޫ ސްކޫލް 6820038 [email protected]
3 ގއ. ދާންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820042 [email protected]
4 ގއ. ދާންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 6820109 [email protected]
5 ގއ. ދާންދޫ  ފެނަކަ އޮފީސް 3035624 [email protected]
6 ގއ. ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 7791885 [email protected]