ދާންދޫ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގއ. ދާންދޫ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

  • ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
  • ޖެޓީ / ފާލަން ހެދުން
  • ވާރޭފެން ނަގާ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
  • ޖުމްހޫރީ މަގުގެ ޕޭމަންޓް ހެދުން
  • ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ޕިކަޕެއް ހޯދުން

ގއ. ދާންދޫ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

  • ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ނިމިފައި )
  • ފެނަކަ އޮފީސް ހެދުން   ( ނިމިފައި )
  •  ބަދަނރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  (  ނިމިފައި )
  • ޖިމެއް ތައްޔާރުކުރުން  ( ނިމިފައި )
  • ދާންދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނިމިފައި )