ދެއްވަދޫ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820023 [email protected]
2 ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ސްކޫލް 7983076 [email protected]
3 ގއ. ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820748 info@ga_dhevvadhoo.court.gov.mv
4 ގއ. ދެއްވަދޫ  ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 6821017 [email protected]
5 ގއ. ދެއްވަދޫ  ފެނަކަ އޮފީސް [email protected]
6 ގއ. ދެއްވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 6820023 [email protected]