ދެއްވަދޫ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ދެއްވަދޫ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

  • އިންޑޯ ޖިމެއް ގާއިމް ކުރުން
  • ބަދަނރުމަތި ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ދެއްވަދޫ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

  • ރަށުގެ މޫނުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
  • ބަދަނރު ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނިމިފައި )
  • އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުން   ( ނިމިފައި )
  • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޭޓީއެމް ގާއިމްކުރުން   ( ނިމިފައި )
  • ހެލްތް ސެންޓަރ ގާއިމް ކުރުން   ( ނިމިފައި )
  • ފާމަސީ ގާއިމްކުރުން  ( ނިމިފައި )
  • ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު   ( ހިނގަމުންދަނީ )