ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން

ގއ. އަތޮޅުގެ 3 ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދު
ރިޔާޒް، ގއ. ވިލިނގިލި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް (ވިލިނގިލި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން
ގއ. ގެމަނަފުށި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
އަލްފާޟީލް ޙުސައިން އާދަމް
ގއ. ދާންދޫ
އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ (ދާންދޫ ދާއިރާ)

ގއ. އަތޮޅުގެ 2 ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟީލް ޙުސައިން އާދަމް
ގއ. ދާންދޫ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް (ދާންދޫ ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޚަލީލް
މާޖެހިގެ، ގއ. ވިލިނގިލި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް (ވިލިނގިލި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރު
ގއ. މާމެންދޫ
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ދާންދޫ ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ރަޝީދު
އޯކިޑްވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ވިލިނގިލި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަވާދު
ގއ. ދެއްވަދޫ
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަޢީދު
ގއ. ގެމަނަފުށި
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)

ގއ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން

އަލްފާޟިލް ހާރޫން ރަޝީދު
ހިޔަލީގެ، ގއ. ވިލިނގިލި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް (ވިލިނގިލި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް މަސްއޫދު އަޙްމަދު
ބޮކަރުމާވިލާ، ގއ. ވިލިނގިލި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް (ވިލިނގިލި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އަބްދުއްސަލާމް މުޙައްމަދު
ގއ. ގެމަނަފުށި
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އާމިރު އަލީ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ގެމަނަފުށި ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރު
ގއ. މާމެންދޫ
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ދާންދޫ ދާއިރާ)
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސިޔާމް
ގއ. ދާންދޫ
އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ (ދާންދޫ ދާއިރާ)