ގެމަނަފުށި މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
2 ގއ. ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 7888123 [email protected]
3 ގއ. ގެމަނަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 7788362 [email protected]
4 ގއ. ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 7881313 [email protected]
5 ގއ. ގެމަނަފުށި ފެނަކަ އޮފީސް 9990570 [email protected]
6 ފެންޕްލާންޓް  ގެމަނަފުށި
7 ގއ. ގެމަނަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 9901149 [email protected]
8 ޒަމާނީ ޕްރީސްކޫލް 7989701 [email protected]