ގެމަނަފުށި ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގެމަނަފުށި ރައްޔިތުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް

 • މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް ބިނާކުރުން ( ޝީޝާ އަޙްމަދު ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތް ) ނިމިފައި
 • ބަދަނރު ޕާކް ( ނިމިފައި )
 • ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ( ނިމިފައި )
 • އަމީނީ ޕާރކް ( ނިމިފައި )
 • ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ( ނިމިފައި )
 • ކައުންސިލް އޮއިލް ސްޓޯރޭޖް
 • ޕޮލިސްސްޓޭޝަން ހިންގާ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރުން ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • މާރެހާވިޔު މައިޒާން ( ނިމިފައި )
 • ޒީރޯ މައިޒާން
 • މަގުމަތީ ބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު   ( ނިމިފައި )
 • މަސްވެރިންގެ ހިޔާ  ( ނިމިފައި )
 • ބޭރުޖެޓީ ބައްތި ޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރުމަތީ ގަސްވަށިގަނޑު ބެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރުން ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ( ނިމިފައި )
 • ރަސްމީ ފާލަން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނިމިފައި )

ސަރުކާރުން ގެމަނަފުށީގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް

 • ރަށުގެ ބަދަނރު ހެދުން 1000 ފޫޓް 350 ފޫޓުގެ ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރު ސްޓޭޖް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ATM ( ނިމިފައި )
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން
 • ދެކުނުކޮޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން
 • ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ( ނިމިފައި )
 • ބަށިކޯޓް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • އިންޖީނުގޭ ވަށާފާރު ރޭނުން ( ނިމިފައި )
 • މަސްމާރުކޭޓް ( ނިމިފައި )
 • ވޮލީކޯޓް ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  ( ނިމިފައި )
 • ގެމަނަފުށީ ޕްރީސްކޫލް  ( ނިމިފައި )
 • މަސްޖިދުލް ހުދާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް  ( ނިމިފައި )
 • ވާރޭފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން  ( ނިމިފައި )
 • ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުން ( ނުނިމޭ )
 • މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނުފެށޭ )
 • ޔޫތު ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ( ނުނިމޭ )