ކަނޑުހުޅުދޫ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6821020 [email protected]
2 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް 7983078 [email protected]
3 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820072 info@ga_kanduhulhuhdoo.court.gov.mv
4 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 6820115 [email protected]
5 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނަކަ އޮފީސް 9992071 [email protected]
6 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން 7973078 [email protected]