ކޮލަމާފުށި މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯންނަންބަރ މެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820017 [email protected]
2 ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 6820037 [email protected]
3 ގއ. ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820036 [email protected]
4 ގއ. ކޮލަމާފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 6820048 [email protected]
5 ފެނަކަ އޮފީސް 3007555 [email protected]
6 ރޯޑް ކޯޕްރޭޝަން އޮފީސް 7728009 [email protected]
7 އައިސްޕްލާންޓް
8 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން 9790018 [email protected]
9 އެމްޓީސީސީ  ކޮލަމާފުށި ސައިޓް އޮފީސް 9786300