ކޮލަމާފުށި ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

 • ރަށުކައުންސިލް ނަމުގައި ޤުރްއާން ކްލާހެއް ހިންގުން ( ނިމިފައި )
 • ރަށްވެހިގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ހުކުރު މިސްކިތުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ރާޅުބީޗް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ކޮލަމާފުށީ ބަދަނރު ސަރަހައްދު ޕާރކްތައް ހެދުން
 • ބަދަނރު ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާންތައް ހެދުން

ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުން ( މަސައްކަތް ނިމިފައި )
 • ރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ( ހިނގަމުންދަނީ )
 • ހައުސިން ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ކުރިޔަށް ދަނީ )
 • މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ( ހިނގަމުންދަނީ )
 • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ކޮލަމާފުށީ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި )
 • އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕާރޕަސްހޯލް އިމާރާތްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( މަސައްކަތް ހިނގަމުންދަނީ )