ކޮނޑޭ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820019 [email protected]
2 ގއ. ކޮނޑޭ ސްކޫލް 6820097 [email protected]
3 ގއ. ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820059 [email protected]
4 ގއ. ކޮނޑޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 6824658 [email protected]
5 ގއ. ކޮނޑޭ ފެނަކަ އޮފީސް 7302265 [email protected]
6 ގއ. ކޮނޑޭ ޕޮލިސްސްޓޭޝަން 9222606