ކޮނޑޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 • ރަށުގެ އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2002 ވަނަ އަހަރު ( ނިމިފައި )
 • ރަށުގެ ދިގުމިނުމުގައި ބޮޑު މަގެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ރެސްޓްރޮމް ގާއިމް ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރު ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ލައިމްބީޗް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • މިސްކިތު އިސްކުރުބަރި ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރުހިޔާ އިންފާރު ރޭނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ކޮނޑޭ ޕްރީސްކޫލް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރު ފައްތިޔާ އެޅުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ( ނިމިފައި )
 • މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް   ( ނިމިފައި )
 • ރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ކޮނޑޭ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • ކޮނޑޭ ބަދަނރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢޫ 2013 ވަނަ އަހަރު  ( ނިމިފައި )
 • ކޮނޑޭ ކޯޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ކޮނޑޭ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ކޮނޑޭ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ހެލްތްސެންޓަރ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ފުޓްސެލް ދަނޑު ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިމާރާތް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ފެނަކަ އިންޖީނުގޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • އައުޓްޑީ ޖިމް ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ފާމަސީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ސްކޫލް އައު ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ( ނުނިމޭ )
 • ޔޫތު ސެންޓަރ ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )
 • ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )
 • އަލަށް އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )