މާމެންދޫ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820007 [email protected]
2 ގއ. މާމެންދޫ ސްކޫލް 7961097 [email protected]
3 ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 9517929 info@ga_maamendhoo.court.gov.mv
4 ގއ. މާމެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 9426088 [email protected]
5 ގއ. މާމެންދޫ ފެނަކަ އޮފީސް 9194514 [email protected]