މާމެންދޫ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގއ. މާމެންދޫ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

 • ރަށުގެ މޫނުމަތީ ސަރަހައްދުގައި ޕާކެއް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ރަށުގެ ރައްޔިތުން ޕިކްނިކް ދިއުމަށް ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ޚާއްޞަ ސަރަހަދެއް ތަރައްގީ ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • މާލެބެއްޔާ ޖެޓީ ( ނިމިފައި )
 • ފިނިމައިޒާން ތައް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ރަށުގެ ނަން ރަމްޒްކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ އެއް ތައްޔާރުކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ބާބަކިޔު މައިޒާން ތަރައްގީކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ދޮށިއުކާ ފާލަމެއް ތަރައްގީ ކުރުން
 • ރަސްމީ ފާލަން
 • ޕިކްނިކްދާނެ ދެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރުން
 •  ރަސްމީ ބޮޑު ދިދަ ކޯއްޓޭ އެއް ތައްޔާރުކުރުން ( މަސައްކަތް ފެށި އަދި ނުނިމޭ )
 • ވޭސްޓްމެނޭޛްމެންޓް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް ވެހިކަލް ހޯދުން
 • މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުން
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުން ( ރެސްޓްރޮމް އަދި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުން )
 • ސްކޫލް ވޯކްވޭއެއް ހެދުން
 • ސްކޫލްގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ގޯޅި ގަނޑު ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެހެން ހިޔާކުރުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢު
 • ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހިޔާއެއް ބަދަނރުމަތީގައި ތަރައްގީކުރުން
 • ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުން ( މިގޮތުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބިންދޫކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވޭ )

ގއ. މާމެންދޫ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • މަސްޖިދުލް ޚާލިދުބުނި ވަލީދު އިމާރާތްކޮށް ނިންމުން މިމަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި
 • އޭޓީއެމެއް ގާއިމް ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނިމިފައި )
 • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި )
 • ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ( މިމަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގާފައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ނުވޭ )
 • މާމެންދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ޕްރޮޖެކްޓް އާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަމަލީ މަސައްކަތް އަދި ފެށިފައިނުވޭ )