މިޝަން އަދި ވިޝަން

ވިޝަން

އުތުރުހުވަދޫ – ދެކުނުގެ އަޖައިބު

މިޝަން

ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކޮށް ގއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  އުފާފާގަތި ދުޅަހެޔޮ ، ފުދުންތެރި ތަހުޒީބު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން