މިސްކިތްތައް

# މިސްކިތުގެ ނަން ރަށް
1 މަސްޖިދުއްޝައިޚް އާދަމް ސަޢީދު ގއ. ކޮލަމާފުށި
2 މަސްޖިދުއްނޫރު ގއ. ކޮލަމާފުށި
3 މަސްޖިދުއްޛިކްރާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
4 މަސްޖިދުއްތަޢުބާ ގއ. ވިލިނގިލި
5 މަސްޖިދުއްތަޤްވާ ގއ. ވިލިނގިލި
6 މަސްޖިދުލް ޙަސަން ގއ. ވިލިނގިލި
7 މަސްޖިދުލް އިޚްލާޞް ގއ. ވިލިނގިލި
8 މަސްޖިދުލްޚާލިދުބުނި ވަލީދު ގއ. މާމެންދޫ
9 މަސްޖިދުލް ވަޙްދާ ގއ. މާމެންދޫ
10 މަސްޖިދުލް ޚަޠީބް އަޙްމަދު ތަކުރުފާނު ގއ. ނިލަންދޫ
11 މަސްޖިދުލް ފަލާޙް ގއ. ނިލަންދޫ
12 މަސްޖިދުލްބަދުރު ގއ. ނިލަންދޫ
13 މަސްޖިދުއް ތަރާޙުމް ގއ. ދާންދޫ
14 މަސްޖިދުލް އަބުރާރި ގއ. ދާންދޫ
15 މަސްޖިދުލް ހާފިޒް ގއ. ދެއްވަދޫ
16 މަސްޖިދުއްނަޖާޙް ގއ. ކޮނޑޭ
17 ކުޑަމިސްކިތް ގއ. ކޮނޑޭ
18 ހިރިގަލު މިސްކިތް ގއ. ކޮނޑޭ
19 މަސްޖިދުލް ހުދާ ގއ. ގެމަނަފުށި
20 މަސްޖިދުއްޞަލާޙް ގއ. ގެމަނަފުށި
21 މަސްޖިދުލް އިބްރާހީމް ގއ. ގެމަނަފުށި
22 މަސްޖިދުލް ޙަސަން ތަކުރުފާނު ގއ. ގެމަނަފުށި
23 މަސްޖިދުލް އަބީބަކުރު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ