ނިލަންދޫ މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 4000012 [email protected]
2 ގއ. ނިލަންދޫ ސްކޫލް 7602248 [email protected]
3 ގއ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް 6820744 info@ga_nilandhoo.court.gov.mv
4 ގއ. ނިލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު 9868194 Iy,[email protected]
5 ގއ. ނިލަންދޫ ފެނަކަ އޮފީސް 7913623 [email protected]
6 ގއ. ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 9919044 [email protected]
7 ގއ. ނިލަންދޫ އެގްރޯ ސެންޓަރ
8 ގއ. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން