ނިލަންދޫ ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގއ. ނިލަންދޫ  ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

 • ފާލަން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު   ( ނިމިފައި )
 • ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  ( ނިމިފައި )
 • ބަދަނރުމަތީ ފިނިމައިޒާން ހެދުން   ( ނިމިފައި )
 • ރިންގް ރޯޑް ހެދުން   ( ނިމިފައި )

ގއ. ނިލަންދޫ ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަށް ކަރަންޓްލުން ( ނިމިފައި )
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ރެސްޓްރޮމް އަދި ޗޭންޖިންގ ރޫމް ހެދުން ( ނިމިފައި )
 • ވަގުތީ މިސްކިތުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން ( ނިމިފައި )
 • ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން ( މަސައްކަތް ނިމިފައި )
 • ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޭޓީއެމް ގާއިމް ކުރުން ( ނިމިފައި )
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން : ( ނިމިފައި )
 • ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން ވޮލީ ކޯޓް ބަށި ކޯޓްގެ މަސައްކަތް ( ނިމިފައި )
 • ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތް ( ނިމިފައި )
 • ރައްކާތެރި ބޯފެން ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައިނުވޭ )
 • ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )
 • އެގްރޯ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )