އެސްއޯޕީތައް

އިދާރާ ހުޅުވާލެއްޕުމުގައި އިދާރާއާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފު އަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި އަމިއްލަކަންކަމުގައި ބޭރަށް ދިއުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސްޕަވައިޒަރ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުކަންކަން މުވައްޒަފުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި މުވައްޒަފާއި އިދާރާއިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ސަލާމާއި އަދި އާއިލީޒިންމާ ނެގުމުގައި މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރާއިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ޗުއްޓީތައް ނެގުމުގައި މުވައްޒަފާއި އިދާރާއިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެސްއޯޕީ

މަސައްކަތު ގަޑީގައި ދެވޭ ހުސްވަގުތުކޮޅު ނެގުމުގެ އެސްއޯޕީ

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ އެސްއޯޕީ

ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ

ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި އަމިއްލަކަންކަމުގައި ބޭރަށް ދިއުމުގައި މުވައްޒަފާއި ސްޕަވައިޒަރ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާއި ވަކި ކުރުމުގައި އިދާރާއިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

އިދާރާއަށް އަންނަ ފޯން ކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމާއި ލިޔެ ކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަމީހުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގައި ކައުންޓަރުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރާއިން އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އެސްއޯޕީ

ސްޓޭޓްހައުސް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުޞޫލާއި އަދި ސްޓޭޓްހައުސް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ އެސްއޯޕީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ އެސްއޯޕީ