ވިލިނގިލި މުއައްސަސާތައް

# މުއައްސަސާގެ ނަން ފޯން ނަންބަރ އީމެއިލް އެޑްރެސް
1 ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 6820028 [email protected]
2 ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލް އިދާރާ 6820027 [email protected]
3 ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 6820034 [email protected]
4 ގއ. ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް 6820031 [email protected]
5 ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒު 6820029 [email protected]
6 ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސްސްޓޭޝަން 9792109 [email protected]
7 ގއ. އަތޮޅު ސްޓޭޓްހައުސް 6820028 [email protected]
8 ފެނަކަ 3007555 [email protected]
9 އާރުޑީސީ އޮފީސް 9791766 [email protected]
10 ޕޯސްޓް އޮފީސް 6828895 [email protected]
11 މީރާ ކަލެކްޝަންސް ސެންޓަރ- ގއ. ވިލިނގިލި 3022247 [email protected]
12 ބިޒްނަސް ކޯޕްރޭޝަން ސެންޓަރ 7794031 [email protected]
13 ލޭބަރރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ – ވިލިނގިލި 3328282 [email protected]
14 ޕްރޮސިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް –ގއ. ވިލިނގިލި 6820060 [email protected]
15 އެސްޓީއޯ  ގއ. ވިލިނގިލި 3012670 [email protected]
16 ވިލިނގިލީ ކަސްޓަމްސް 3322001 [email protected]
17 ވިލިނގިލި ޖެންޑަރ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސަރވިސް ސެންޓަރ 3027647 [email protected]
18 ޕޮލިޓެކްނިކް  – ގއ. ވިލިނގިލި 9794604 [email protected]
19 ދަގެނާ ” ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ” 7291657 [email protected]
20 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ވިލިނގިލީ ބްރާންޗް 3021642 [email protected]
21 މައިކޮލެޖް – ވިލިނގިލި ބްރާންޗް 7951117 [email protected]
22 ކީރިތި ޤްރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު – ގއ. ވިލިނގިލި ބްރާންޗް 6820027 [email protected]
23 ގއ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 9431667 [email protected]
24 އެމްޓީސީސީ ސައިޓް އޮފީސް 7544647 [email protected]