ވިލިނގިލި ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢޫތައް

ވިލިނގިލީގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ.

 • ރިސޯސް ރިކަވަރީ އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ
 • އަލަށް އާބާދުވި ރަށުގެ އުތުރު ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކުގައި ބައްތިޖެހުމުގެ މަޝްރޫޢު
 • ރަށުގެ މޫނު މަތީ ސަރަހައްދުގައި ފިނިމައިޒާން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 2016 އާއި ހަމައަށް 8 ފިނިމައިޒާން ހެދިފައިވޭ )
 • ރަށުގެ މޫނު މަތީ ސަރަހައްދުގައި ޕާކް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދިގުމިނު 2400 ފޫޓަށް ޕާކް ހެދިފައިވޭ )
 • ރަށުގެ މާވަށްދިހެރޭގައި ވެލްކަމް ގޭޓެއް ހެދުން ( މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދިފައިވާ މިފަދަ ވެލްކަމްގޭޓް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ )
 • ފެރީޓާމިނަލެއް ހެދުން
 • އިޖުތިމާއީ ސެންޓަރެއް ހެދުން ( މިތަން ހަދާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގައި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު 2006 ވަނަ އަހަރު. މިއީ 1.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން 17 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތެއް )
 • ގަބުރުސްތާނުގައި ފާރު ރޭނުމާއި މީހުން ހިނަވާގެ އެއް ހެދުން ( މީހުން ހިނަވަން 1993 ގައި ހެދިފައިވާ މި އިމާރާތަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި ހެދި މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބިނާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ . މިތަން ހަދާފައިވަނީ ވިލިނގިލިގެ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އައިޑިއާ ޖަމްއިއްޔާއިން )
 • 1987 ގައި ހެދި ފުރަތަމަ ބަދަނރުގެ އެއްގަމު ތޮށްޓާއި ބޭރުތޮށި ލުމާއި ފާލަން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
 • 2013 ގައި ހިންގި ބަދަނރު ސަރަހައްދުން އުޅަނދު ފަހަރަށްސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު
 • އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އޭ ލެވެލް ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބެލެނިވެރިން ހިންގި 6 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން
 • ރަށުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަޝްރޫޢު
 • މިފްކޯއާއި މަސްވެރިންގެ ގުޅުން ރަމްޒްކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓް ހެދުން ( 2006 ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގި މަޝްރޫޢެއް )
 • ވީވީއޭ ޖަމްއިއްޔާއިން ލަވްޕޮއިންޓް ތަރައްގީ ކުރުން
 • ވަޅަގަނޑާ ބީޗް ތަރައްގީކުރުން
 • ލޭޑީސް ބީޗް ތަރައްގީކުރުން
 • ގަބުރުސްތާން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ތަސްޖިދުއް ތަޢުބާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )

ގއ. ވިލިނގިލީ  ގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫޢުތައް

 • ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ( މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 2008 ވަނަ އަހަރު 78 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކޮށްފައިވޭ )
 • ރަށުގައި ފެންޕްލާންޓެއް ގާއިމްކުރުން . 30 ޓަނުގެ ފެން އުފެއްދޭ ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް 2016 ގައި ނިންމާ މިހާރު ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުން
 • ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ( 2014 ގައި ފެށި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 52 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާފައިވޭ ) މި މަޝްރޫޢުވަނީ ނިމިފަ
 • ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ( މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފަ . މަސައްކަތުގެ 75% ވަނީ ނިމިފަ
 • ރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މިމަޝްރޫޢު ފެށިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު )  މިމަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފަ
 • ވިލިނގިލީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2 ވަނަ ފިޔަވަހި ( މިމަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުން )
 • ރަށުގެ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް ބިނާކުރުން ( މިއީ ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ އެހީގައި އަޅުއްވާފައިވާ މިސްކިތެއް ) މި މިސްކިތުގެ ބިންގާ އެޅިފައިވަނީ 22 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި މި މިސްކިތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައި
 • އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 9 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރީގެ އިމާރާތް މިމަޝްރޫޢު ފެށިފައިވަނީ 29 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި. މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައި
 • އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 10 ޖުލައި 2016 ގައި )  މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިމިފައި
 • ވިލިނގިލީ ބަދަނރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( މިމަޝްރޫޢ 2012 ގައި ފެށިފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް މިމަސައްކަތް އެއްކޮށް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިނުވޭ . މިމަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނީ ހިނގަމުން
 • ފުޓްސެލްދަނޑު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނުނިމޭ )
 • ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ވޮލީކޯޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނިމިފައި )
 • ދުވާޓްރެކް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )
 • ފަތާ ޓްރެކް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުފެށޭ )
 • ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢު ( ނުފެށޭ )
 • ހިއްކި ސަރަހައްދުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނުފެށޭ )
 • ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ނުނިމޭ )
 • ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ( ނުނިމޭ )
 • މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އޭޓީއެމެއް ގާއިމްކުރުން ( ނިމިފައި )