ފޯމު

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރާއިގުޅޭ ފޯމުތައް

ކަނޑު އުޅަނދުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދިހުށައަޅާ ފޯމް – M4

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިހުންނަ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ ފޯމު – MA1

ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު – ML1

ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް – MR1

ކަނޑު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ސަރވޭކޮށް ދޫކުރާ ލިޔުން – MR2

ކަނޑުގެ އުޅަނދުގެ ސާރވޭއަށް އެދޭ ފޯމް – MS1

ކަނޑުގަދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު އަލަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް – MR1-CL1

މާވަޑިއާގެ ސެޓްފިކެޓް

ބިލް އޮފް ސޭލް

ކަނޑުގަދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް – MR1-CL2

ކަނޑުގަދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ލިޔުން ހޯދުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް – MR1-CL4

ކަނޑުގަދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް އުނިއިތުރު ގެނައުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް – MR1-CL5